Skriftlig innspill fra Nevromangfold Norge

Høring: Representantforslag om å innføre mobilforbud i skolen
Innspillsdato: 03.01.2024

Høringsinnspill fra Nevromangfold Norge

Nevromangfold Norge takker med dette for muligheten til å sende skriftlig høringsinnspill til utdannings- og forskningskomiteen.

Nevromangfold Norge er en organisasjon av, for og med nevrodivergente. Vi representerer 200 medlemmer nasjonalt.

Nevrodivergente elever, utgjør den største gruppen med ufrivillig skolefravær. Av de som er diagnostiserte utgjør autister og ADHDere til sammen over 40% av de med ufrivillig skolefravær, i tillegg kommer dem med stort læringspotensial, Tourettere og dyslektikere. 

ASK er et nødvendig verktøy for mange autister, og autister på ungdomstrinn benytter seg av sin telefon. Å frarøve den gruppen sin telefon er likestilt med å frarøve en med nedsatt hørsel sitt implantat. 

En annen problemstilling flere nevrodivergente møter på er behov for å selvregulere når de blir overveldet av inntrykk, for mange er telefonen et slikt verktøy. Flere i vår målgruppe bruker også telefonen for å ha noe å gjøre i friminuttene da de sliter med ensomhet eller har behov for å koble av og slippe å være sosiale for å klare å komme igjennom skolehverdagen. For en del nevrodivergente er mobiltelefon også nødvendig for å kunne opprettholde kommunikasjon med hjem og hjelpeapparat dersom en situasjon skulle oppstå og de ikke klarer å kontakte skolens personale.

Det er viktig å lage et godt og trygt miljø i klasserommet for alle elevene. Derfor støtter vi en bred utredning av problemstillingen, men stiller oss meget kritiske til et totalforbud, da vi tror det vil bidra til enda større frafall for nevrodivergente elever. I tillegg vil et forbud frata elever sine lovfestede rettigheter når det gjelder tilrettelegging av undervisningen og det å ha et trygt og godt skolemiljø.