Vedtekter

(Vedtatt på årsmøte 31.03.21)

§1 Organisasjon og formål

1.1  Organisasjonens navn er “Nevromangfold Norge”, forkortet “NevNo”.

1.2 NevNo er en landsdekkende frivillig organisasjon bestående av nevrodivergente og støttespillerne våre som jobber med å spre kunnskap om nevromangfold og kjemper for nevrodivergentes rett til å være seg selv.

1.3 NevNo skal jobbe for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og annen samfunnsdeltakelse, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstander, samt motarbeide anvendt adferdsanalyse.

1.4 NevNo skal fremme sin sak blant annet gjennom:

 • Spredning av kunnskap til fagpersoner, foreldre og samfunnet forøvrig.
 • Politisk(e) påvirkning og markeringer.
 • Uttalelser til media.
 • Fremming av ND-vennlige behandlingsformer.

§2 Medlemskap og rettigheter

2.1 Alle nevromangfold-tilhengere over femten år kan bli medlem av organisasjonen og er stemmeberettigede.

2.2 Aldersgrensen for å være valgbar til styret og valgkomiteen er likevel atten år.

2.3 For å ha stemmerett på årsmøtet eller ved valg av delegater må det aktuelle medlemmet ha betalt kontingent for inneværende år.

2.4 Medlemmer som har vært medlem i mindre enn to måneder er ikke stemmeberettigede i forhold til endringer av vedtektene og kan ikke velges som delegat til årsmøtet.  

§3 Årsmøtet

3.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen slutten av april, innkallelse skal sendes ut med minimum én måneds forvarsel.

3.2 Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må komme styret i hendene minst to uker i forkant av møtet for å kunne legges frem, unntaket er forslag til uttalelser der fristen er tre dager.

3.3 Årsmøtets oppgaver:

 • Velge møteleder og referent.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Gjennomgå rapport og regnskap fra året som har gått.
 • Fastsette kontingent.
 • Legge føringer for organisasjonens virksomhet i året som kommer. 
 • Velge nye styremedlemmer etter behov.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Oppnevne valgkomité for neste årsmøte.

3.4 Årsmøtet kan enten holdes direkte i form av at alle medlemmene har lov til å være tilstede og avgi stemme eller indirekte gjennom delegater.

§4 Ekstraordinære årsmøter

4.1 Ekstraordinære årsmøter kan sammenkalles av styret eller hvis 1/5 av medlemmene krever det.

4.2 For et ekstraordinært årsmøte gjelder de samme reglene for innkallelse, stemmeberettigelse og forslag av saker som for et ordinært årsmøte.

§5 Styret

5.1 Styret har myndighet til og ansvar for å lede organisasjonen mellom årsmøtene og skal bestå av minimum styreleder, nestleder og tre ordinære styremedlemmer.

5.2 Alle styremedlemmer velges for en toårsperiode, som hovedregel skal kun halvparten av styret velges på nytt hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

5.3 Styrets oppgaver:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Organisere arbeid og aktiviteter som fremmer NevNo sitt formål.
 • Ved behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver.
 • Utarbeide mer konkrete retningslinjer og regler for organisasjonens virksomhet.
 • Forvalte organisasjonens eiendeler og økonomi.
 • Ta stilling til aktuelle saker.
 • Avgjøre hvordan organisasjonen skal representeres utad.

5.4 For at et styremøte skal være beslutningsdyktig må over halvparten av styremedlemmene være tilstede.

5.5 Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

5.6 Mellom styremøter skal styreleder opptre som daglig leder og har ansvar for ledelse av organisasjonen.

§6 Valgkomiteen

6.1 Valgkomiteen skal bestå av minimum to personer, og har i oppgave å finne kandidater til styret.

6.2 Valgkomiteens innstilling bør i størst mulig grad gjenspeile ulike fløyer av organisasjonen og bidra til mangfold over tid.

6.3 For å sikre uavhengighet skal ingen valgkomitemedlemmer samtidig sitte i styret.

6.4 Valgkomiteen velges for ett år og skal velges på nytt i sin helhet på hvert årsmøte.

§7 Signaturrett og prokura

7.1 Alle styremedlemmer har selvstendig signaturrett og prokura rett.

7.2 Styret kan også tildele disse rettighetene til andre medlemmer med betydelig ansvar for organisasjonens drift.

§8 Selvbestemmelse

8.1 Organisasjonen skal først og fremst representere nevrodivergente sine interesser og synspunkter.

8.2 Styreleder og eventuelle stedfortredere må selv være nevrodivergente, i tillegg må styret som helhet bestå av minimum 2/3 nevrodivergente personer.

8.3 Selvidentifisering er likeverdig med en formell diagnose for å avgjøre om en person er nevrodivergent eller ikke.

8.4 De som mistenker at de er nevrodivergent skal behandles som om de er det.

§9 Lokallag

9.1 Styret kan opprette eller oppløse undergrupper i form av lokallag og tilordne medlemmer til disse.

9.2 Et lokallag kan ha egen lokal ledelse, men plikter å følge alle pålegg fra ledelsen av organisasjonen som helhet.

§10 Taushetsplikt

Alle medlemmer har taushetsplikt om private personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i organisasjonen.

§11 Eksklusjon

11.1 Styret kan midlertidig, fram til neste årsmøte, utestenge medlemmer for grove brudd på vedtekter, trakassering eller handlinger i strid med organisasjonens formål. Endelig eksklusjon skal gjøres av årsmøtet. Både midlertidig utestengelse og eksklusjon må vedtas med minst 2/3 stemmeovervekt.

11.2 Før eksklusjon skal et medlem som hovedregel ha fått en advarsel og mulighet til å rette opp eller unngå nye tilfeller av den aktuelle overtredelsen.

11.3 Medlemmer av styret eller valgkomitéen kan kun ekskluderes/utestenges av årsmøtet.

11.4 Ekskluderte eller utestengte medlemmer har ikke lov til å delta på noen aktiviteter i regi av organisasjonen.

11.5 Ekskluderte medlemmer kan søke styret om medlemskap igjen tidligst ett år etter eksklusjon. 

§12 Vedtektsendringer

12.1 Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles av årsmøtet og må komme styret i hendene senest to uker i forkant. Vedtektsendringer kan kun godkjennes med minst 2/3 flertall.

12.2 Forslag til endring eller fjerning av Paragraf 8, selvbestemmelse, kan ikke fremmes på årsmøtet uten godkjenning fra det sittende styret.

§13 Oppløsning og sammenslåing

13.1 Oppløsning, sammenslåing eller innmelding i en paraplyorganisasjon kan kun vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall og må komme inn som et vanlig forslag.

13.2 Ved oppløsning skal alle organisasjonens eiendeler og midler doneres til en annen frivillig organisasjonen som jobber for lignende saker eller til et annet formål som kommer nevrodivergente til gode.