Vedtekter

(Vedtatt på årsmøte 19.05.24)

Vedtekter – Nevromangfold Norge

Innhold

Kapittel 1 – Om organisasjonen. 1

Kapittel 2 – Medlemskap, rettigheter og plikter 2

Kapittel 3 – Årsmøtet 2

Kapittel 4 – Styret 4

Kapittel 5 – Valgkomiteen. 5

Kapittel 6 – Revisor. 5

Kapittel 7 – Regionslag 6

Kapittel 8 – Eksklusjon. 8

Kapittel 9 – Vedtektsendringer, paraplyorganisasjoner, oppløsning og sammenslåing

Kapittel 1 Om organisasjonen

§ 1.1 Navn

Organisasjonens navn er Nevromangfold Norge, forkortet NevNo.

§ 1.2 Formål

(1) NevNo er en landsdekkende frivillig organisasjon bestående av nevrodivergente og støttespillerne våre som jobber med å spre kunnskap om nevromangfold og kjemper for nevrodivergentes rett til å være seg selv.

(2) NevNo skal jobbe for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og annen samfunnsdeltakelse, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstander, samt motarbeide anvendt atferdsanalyse.

(3) Organisasjonen skal først og fremst representere nevrodivergente sine interesser og synspunkter.

§ 1.3 Arbeidsmåter

NevNo skal fremme sin sak blant annet gjennom:

 • Spredning av kunnskap til fagpersoner, foreldre og samfunnet forøvrig.
 • Politisk påvirkning og markeringer.
 • Uttalelser til media.
 • Fremming av ND-vennlige behandlingsformer.

§ 1.4 Definisjon av nevrodivergens

NevNo jobber for mennesker med medfødt nevrodivergens. Eksempelvis:

 • Autisme
 • Adhd
 • Dysleksi
 • Dyskalkuli
 • Dyspraksi
 • Dysgrafi
 • Sensorisk prosesserings forstyrrelse
 • Uspesifiserte språkvansker
 • Intellektuell variasjon
 • Tourettes
 • Downs syndrom og andre kromosomvariasjoner som påvirker hjernen.

§ 1.5 Signatur og prokura

Signatur og prokura er en rettighet som styreleder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap besitter.

Kapittel 2 – Medlemskap, rettigheter og plikter

§ 2.1 Medlemskap

Alle nevromangfold-tilhengere over femten år kan bli medlem av organisasjonen. For å være medlem må man betale kontingenten. Dersom man ikke betaler kontingenten for ett kalender år, vil man påfølgende år bli slettet fra medlemsregisteret og medlemsfora.

§ 2.2 Kontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 2.3 Plikter

Som medlem plikter man å:

 • Bidra til et positivt miljø innad i organisasjonen.
 • Ikke gjøre handlinger som kan påføre organisasjonen et negativt omdømme.
 • Respektere vedtak fra styrende organ i organisasjonen.
 • Respektere andre medlemmers, inkludert styremedlemmenes, behov og utfordringer.
 • Støtte og anerkjenne NevNo sitt formål

§ 2.4 Rettigheter

Man må betale kontingenten 2 uker før årsmøtet for å være valgbar til verv og ha stemmerett på årsmøtet. Der er kun medlemmer over 18 år som kan velges til verv i organisasjonen.

§ 2.5 Habilitet

Personer med verv kan ikke delta i avgjørelser som gir dem eller deres nærstående en økonomisk fordel. Med nærstående i denne sammenheng menes ektefelle, samboer, kjæreste, barn og fosterbarn.


§ 2.6 Smidig overgang

Personer med verv i organisasjonen plikter å bidra til en smidig overgang når de forlater sine verv. Dette innebærer blant annet å overføre tilganger i diverse datasystemer.

§ 2.7 Taushetsplikt

Alle medlemmer har taushetsplikt om private personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i organisasjonen.

Kapittel 3 – Årsmøtet

§ 3.1 Om årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen slutten av april, innkallelse skal sendes ut med minimum én måneds varsel. Saksliste med sakspapirer sendes senest ut en uke før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer uavhengig styret deltar på årsmøtet.

§ 3.2 Forslag til saker

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må komme styret i hende minst to uker i forkant av møtet for å kunne legges frem, unntaket er forslag til uttalelser der fristen er tre dager. Endringsforslag kan fremmes skriftlig innen en dag før møtet med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

§ 3.3 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet har følgende oppgaver:

 • Velge ordstyrer, referent og protokollunderskrivere.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Gjennomgå rapport og regnskap fra året som har gått.
 • Fastsette kontingent.
 • Legge føringer for organisasjonens virksomhet i året som kommer. 
 • Behandle innkomne forslag.
 • Behandle arbeidsprogram
 • Behandle forslag til endringer i vedtektene
 • Valg av styreleder og styremedlemmer
 • Valg av internrevisor
 • Valg av valgkomite

§ 3.4 Deltakelse

Alle medlemmer som har betalt kontingenten innen 2 uker før årsmøtet kan delta på årsmøtet. De har stemme-, forslags- og talerett. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen fristen kan ikke delta. Personer må ha vært medlemmer i minst to måneder før årsmøte for å kunne velges til verv og ha stemmerett under vedtektsendringer

§ 3.5 Taletid

Hver deltaker har anledning til å ha to innlegg under den enkelte sak. Førstegangs innlegg er på inntil 3 minutter, andregangs innlegg er på 1 minutt. Tidsbegrensningen gjelder ikke for ren saksopplysning. Forslagsstiller gis inntil 5 minutter på å redegjøre for saken før debatt. Styret kan benytte inntil 5 minutter for å redegjøre for sin innstilling under den enkelte sak. Årsmøtet kan vedta andre regler for taletid ved behov.

§ 3.6 Bortvisning

Ordstyrer kan beslutte å bortvise en deltaker fra årsmøtet dersom deltakeren ikke forholder seg til rammene for årsmøtet eller organisasjonens vedtekter.

§ 3.7 Avstemming og iverksettelse

De fleste saker med unntak av forslag om vedtektsendringer avgjøres med alminnelig flertall. Mer enn 50% av stemmene vil si at et forslag har simpelt flertall. Blanke stemmer blir ikke telt opp. Avstemminger med tre eller flere samtidige valgmuligheter kan avgjøres med simpelt flertall, ved at forslaget med flest stemmer vinner, uten at det oppnås 50%. Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme. Årsmøtets beslutninger trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.

§ 3.8 Ekstraordinære årsmøter

4.1 Ekstraordinære årsmøter kan sammenkalles av styret eller hvis 1/5 av medlemmene krever det. For et ekstraordinært årsmøte gjelder de samme reglene som for et vanlig årsmøte, med unntak av at det kun er de sakene som står på sakslisten som kan tas opp.

Kapittel 4 – Styret

§ 4.1 Styrets myndighet og sammensetning

Styret har myndighet til og ansvar for å lede organisasjonen mellom årsmøtene og skal bestå av minst 3 personer hvorav en av de er styreleder. Styreleder og økonomiansvarlig kan ikke være samme person, med mindre styreleder er den eneste som har kapasitet til det. Styret konstituerer seg selv og kan innad i styret fordele alle posisjoner med unntak av leder ved behov for endringer etter årsmøtet.

§ 4.2 Valgperiode

Alle styremedlemmer velges for en toårsperiode, som hovedregel skal kun halvparten av styret velges på nytt hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

§ 4.3 Representasjon av nevrodivergente i styret

Styreleder og eventuelle stedfortredere må selv være nevrodivergente, i tillegg må styret som helhet bestå av minimum 2/3 nevrodivergente personer. Selvidentifisering er likeverdig med en formell diagnose for å avgjøre om en person er nevrodivergent eller ikke.

§ 4.4 Styrets oppgaver

Styret har til oppgave å:

 • Gjennomføre årsmøtets beslutninger.
 • Organisere arbeid og aktiviteter som fremmer NevNo sitt formål.
 • Ved behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver.
 • Utarbeide mer konkrete retningslinjer og rutiner for organisasjonens virksomhet.
 • Forvalte organisasjonens eiendeler og økonomi. Herunder utarbeide budsjett.
 • Ta stilling til aktuelle saker.
 • Avgjøre hvordan organisasjonen skal representeres utad.
 • Behandle eksklusjonssaker.
 • Moderere sosiale medier og organisasjonens plattformer.
 • Kommunisere utad ved bruk av medier, sosiale medier og nettsiden.
 • Ivareta den daglige driften av organisasjonen.

§ 4.5 Beslutningsdyktighet

For at et styremøte skal være beslutningsdyktig må minst tre styremedlemmer delta. Styreleder regnes i denne sammenheng som et styremedlem.

§ 4.6 Stemmelikhet

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 4.7 Styreleders ansvar 

Mellom styremøter skal styreleder opptre som daglig leder og har ansvar for ledelse av organisasjonen.

§ 4.8 Dersom styremedlemmer trekker seg

Dersom et styremedlem trekker seg, konstituerer styret seg på nytt og fordeler ansvar. Dersom styrets leder trekker seg helt fra styret eller kun fra ledervervet, avgjør styret selv hvem av de resterende styremedlemmene som overtar som leder. Styremedlemmer og styrets leder kan kun trekke seg ved skriftlig søknad som behandles i førstkommende styremøte. Dersom det blir færre enn 3 styremedlemmer igjen, og det heller ikke er vara styremedlemmer som kan rykke opp, skal de gjenværende styremedlemmer utpeke et tilstrekkelig antall midlertidige styremedlemmer for en periode på maksimalt 3 måneder. Innen den tiden må det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§ 4.9 Mistillit

Mistillit mot hele eller deler av styret må løftes som et forslag til årsmøtet innen de fastsatte frister for ordinære forslag. Dersom mistillitsforslaget får flertall må den eller de forslaget retter seg mot forlate sine verv. Den som fremmer forslag om mistillit må selv fremme forslag på personer som er valgbare som kan overta deres verv.

Kapittel 5 – Valgkomiteen

§ 5.1 Om valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av minst en person. Dersom årsmøtet ikke klarer å få valgt en valgkomite, overtar styret valgkomiteens ansvar. 

§ 5.2 Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling skal være i tråd med bestemmelser om styrets sammensetning. Valgkomiteen skal sikre at de som innstilles har gode samarbeidsevner og kan bidra positivt inn i et styre. I innstillingen bør det også hensyntas at styret får den riktige sammensetningen til å drive en nasjonal organisasjon fremover.

§ 5.3 Valgperiode for valgkomiteen

Valgkomiteen velges for ett år og skal velges på nytt i sin helhet på hvert årsmøte.

 

Kapittel nr 6 Revisor

NevNo er en frivillig organisasjon som ikke er regnskapspliktig. I samsvar med gjeldende lover og regler benyttes derfor valgt revisor til revidering av årsregnskapet. Revisoren velges av årsmøtet, for ett år. Gjenvalg er tillatt. Valgt revisor må være egnet for oppgaven, men trenger ikke å ha utdanning, godkjenning eller profesjonell erfaring innen økonomi. Valgt revisor kan være et medlem i NevNo. Valgt revisor skal ikke være den samme som har ført regnskapet, og kan ikke være et styremedlem.

Valgt revisor skal:

● Kontrollere årsregnskapet, herunder kontrollere at regnskapet følger organisasjonens vedtekter og gjeldende lover og regler.

● Inngi en skriftlig, signert revisjonsberetning til årsmøtet. Beretningen sendes til styret i samsvar med vedtektenes tidsfrister for årsmøtets saksgang.

Styret skal gi valgt revisor opplysninger som er nødvendige for den årlige revisjonen. Valgt revisor plikter å følge alminnelig god regnskapsskikk for frivillige organisasjoner. NevNo engasjerer statsautorisert revisor når årsomsetningen overskrider terskelbeløpet i forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjon.

Kapittel 7 – Regionlag

§ 7.1 Navn og opprettelse av regionlag

(1) Regionslagets navn må bestå av Nevromangfold Norge (region), eller tilsvarende på andre offisielle språk i Norge.

(2) Et regionslag skal som hovedregel omfatte et større geografisk område. Fortrinnsvis ett eller flere fylker.

(3) Regionslag kan opprettes dersom mer enn 3 medlemmer ønsker det. De medlemmene må ha betalt kontingenten det året de ønsker å opprette regionslaget. Søknad om opprettelse sendes til hovedstyret som fatter vedtak om opprettelse.

(4) Regionslag regnes som en undergruppe under organisasjonen og skal ikke registreres som en juridisk enhet.

§ 7.2 Regionslagets ansvar og styre

(1) Regionslaget skal bidra til å gjennomføre aktiviteter for organisasjonens medlemmer.

(2) Regionslagsstyret har ansvaret for regionslagets drift, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av regionslagets virksomhet, i samsvar med vedtak fattet av årsmøtet til regionslaget og vedtak fra styrende organ i organisasjonen for øvrig.

(3) Regionslagsstyret skal ledes av en styreleder som er over 18 år, denne har det formelle ansvaret for regionslaget. Dersom styrelederen må trekke seg underveis i perioden hen er valgt for, kan regionslagsstyret velge en ny styreleder. Hovedstyret skal skriftlig informeres om hvem som er valgt innen 14 dager. Regionslagets styre skal bestå av minst 3 styremedlemmer.

(4) Regionslaget kan ikke foreta økonomiske disposisjoner. Dersom regionslaget ønsker å bruke økonomiske midler til aktiviteter må skriftlig søknad sendes regionslagets kontaktperson i hovedstyret. Regionslaget er ansvarlig for at man dersom man etter innvilget søknad benytter midler til aktiviteter eller annet enten sender refusjonskrav med kvitteringer til kontaktpersonen eller sørger for at leverandør sender faktura til hovedstyret.

§ 7.3 Regionslagets årsmøte

Regionslaget skal arrangere årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Årsmøter og ekstraordinære årsmøter skal gjennomføres på det viset som er omtalt i kapittel 3. Årsmøtets hovedoppgave er å vedta aktivitetsplan og velge styre i regionslaget. Styret for regionslaget fungerer som valgkomite. Regionslagsstyret er ansvarlig for at innkalling til årsmøtet sendes ut. Avvikling av regionslaget besluttes av hovedstyret med bakgrunn i vedtak fra årsmøtet, i forbindelse med eksklusjonssaker eller dersom regionslaget er inaktivt.

Kapittel 8 – Eksklusjon

§ 8.1 Saksbehandling

(1) Styret er ansvarlig for å fatte vedtak i eksklusjonssaker. I forbindelse med saksbehandlingen skal styret utpeke ett styremedlem som saksbehandler som holder kontakt med de involverte. 

(2) Den det gjelder skal få innkalling til styremøtet hvor saken skal behandles senest innen to uker før styremøtet. I det styremøtet skal den saken retter seg mot få 5 inntil minutt til å forklare sin side av saken. Etter de 5 minuttene skal den saken retter seg mot, få anledning til å svare på spørsmål fra styrets medlemmer. Etter spørsmålsrunden må den saken retter seg mot forlate styremøtet. Den det gjelder kan også forklare seg gjennom skriftlig henvendelse til styret. En slik forklaring må sendes senest en dag før styremøtet. Dersom den det gjelder ikke deltar og heller ikke forklarer seg skriftlig skal styret uansett fatte vedtak i saken.

(3) Styret fatter vedtak i saken med alminnelig flertall. Vedtaket formidles medlemmet skriftlig på epost. Avgjørelsen fra styret trer i kraft med umiddelbar virkning frem til ankeinstans ev. omgjør styrets avgjørelse.

§ 8.2 Anke over avgjørelse

Dersom den saken retter seg mot, er uenig i styrets avgjørelse kan vedkommende anke avgjørelsen inn for neste ordinære årsmøte. Anken fremsettes skriftlig til styret som sender det ut med sakspapirene. På årsmøtet som behandler saken har vedkommende ikke forslags-, tale- og stemmerett. Vedkommende har kun anledning 1 gang til å holde et muntlig innlegg på inntil 5 minutter. Det er ikke anledning til å anke på avgjørelsen mer enn en gang. Årsmøtet kan velge å gi styret medhold i vedtaket, gi medhold i anken eller justere reaksjonen den som anker har fått.

§ 8.3 Hvem som kan få en eksklusjonssak mot seg

Et medlem kan få en eksklusjonssak mot seg dersom det bryter vedtektene eller andre vedtak fra styrende organ i organisasjonen. Medlemmene kan også ekskluderes dersom de behandler andre i organisasjonen og/eller samarbeidspartnere ufint.

§ 8.4 Reaksjoner

En eksklusjonssak kan ende i følgende reaksjoner dersom et medlem har gjort noe kritikkverdig:

 • Advarsel.
 • Vedtak om kritikk.
 • Vedtak om sterk kritikk.
 • Tidsbegrenset tap av rettigheter og/eller verv, samt muligheten til å ta på seg nye verv.
 • Tidsbegrenset eksklusjon.
 • Tap av rettigheter og/eller verv, samt muligheten til å ta på seg nye verv.
 • Eksklusjon


§ 8.5 Særlig om tidsbegrensede reaksjoner

I vedtaket må det alltid fastsettes hvor lang tid reaksjonen skal vare dersom reaksjonen er tidsbegrenset.

§ 8.6 Medlem forlater organisasjonen under saksbehandling av eksklusjonssaken

Dersom et medlem melder seg ut av organisasjonen mens eksklusjonssaken er under saksbehandling vil vedkommende regnes å være ekskludert.

§ 8.7 Søknad om medlemskap for ekskluderte medlemmer

Personer som er ekskludert av organisasjonen kan søke om medlemskap maksimalt en gang i året. Søknaden sendes til styret som saksbehandler den. For at en ekskludert person skal kunne bli medlem igjen må styret fatte et enstemmig vedtak om dette. Det er ikke adgang til anke over denne type avgjørelser.

§ 8.8 Særlig om eksklusjonssaker mot styremedlemmer

Eksklusjonssaker forberedes av de styremedlemmene som ikke er omfattet av saken. Vedtak i saker som gjelder styremedlemmer fattes av årsmøtet med ⅔ dels flertall. Styremedlemmer kan ikke suspenderes. Dersom saken er så alvorlig at suspensjon er nødvendig, må de resterende styremedlemmene kalle inn til et ekstraordinært årsmøte som behandler saken.

§ 8.9 Suspensjon

I særlig alvorlige saker kan et medlem bli suspendert fra verv/rettigheter/medlemskap frem til styret får behandlet saken. Det er styrets leder som fatter vedtak om suspensjon.

§ 8.10 Saksbehandlingstid

En eksklusjonssak skal behandles av styret innen 2 måneder.

Kapittel 9 – Vedtektsendringer, paraplyorganisasjoner, oppløsning og sammenslåing

§ 9.1 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles av årsmøtet og må komme styret i hende senest to uker i forkant. Vedtektsendringer kan kun godkjennes med minst ⅔ flertall. Endringsforslag til foreslåtte vedtektsendringer kan sendes så sendt som en dag før årsmøtet til styret.

§ 9.2 Medlemskap i paraplyorganisasjon

Medlemskap i paraplyorganisasjoner må behandles av årsmøtet og kan kun godkjennes med ⅔ flertall.

§ 9.3 Sammenslåing

Sammenslåing av NevNo med en annen organisasjonen kan kun vedtas av årsmøtet med minst ⅔ flertall. Forslag om sammenslåing håndteres som vanlige forslag.

§ 9.4 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas av årsmøtet med minst ⅔ flertall. Forslag om sammenslåing håndteres som vanlige forslag. Ved oppløsning skal alle organisasjonens eiendeler og midler doneres til en annen frivillig organisasjon som jobber for lignende saker, eller til et annet formål som kommer nevrodivergente til gode. Hvilken organisasjon eller hvilket formål dette er, må vedtas av det aktuelle årsmøtet. Årsmøtet må også vedta et midlertidig styre som skal sørge for at oppløsningen gjennomføres.