Nevromangfold Norges høringsinnspill om tvang i psykisk helsevern


Høyringsinnspel frå Nevromangfold Norge til høyringsutkastet:

Tvang i psykisk helsevern for voksne – forebygging og riktig brukNevromangfold Norge (NevNo) er ein landsdekkande frivillig organisasjon som består av nevrodivergente og våre støttespelarar. Me arbeider med å spreia kunnskap om nevromangfald og kjemper for nevrodivergente sin rett til å vera seg sjølv.

NevNo skal arbeida for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og anna samfunnsdeltaking, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstandar, samt motarbeida anvendt atferdsanalyse.

Me som har skrive desse innspela er autistar, touretterar, hyperkintiske/ADHD-arar, PDA-arar, FRU-erar, dyspraktiske og dyslektikarar m.m. Mange av oss har også psykiske vanskar og kronisk sjukdom, spesielt traumeerfaringar går igjen. Fleire av oss har omfattande og langvarige erfaringar frå psykiatrien, også med alle slags former for tvangsbruk og tvangsmiddel.

Fortsett å lese

Uttalelse mot EIBI

Stiftelsesmøtet for Nevromangfold Norge i mars 2021 vedtok følgende uttalelse mot EIBI:

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er et «behandlingstilbud» til autistiske barn i alderen 2-6 år, noen ganger også videre inn i tidlig skolealder. EIBI er en form for Anvendt atferdsanalyse (AA). AA bygger på behavioristiske prinsipper om at atferd kan modifiseres ved ytre stimuli, uten hensyn til de følelser, tanker og behov som ligger bak.

I 2018 oppnevnte regjeringen Autisme-og Tourettes-utvalget. Dette utvalget fikk i mandat å undersøke livsvilkårene i Norge for autister og personer med Tourettes syndrom i Norge og foreslå nye tiltak for å forbedre situasjonen deres. Utvalget hadde ingen medlemmer som selv er autistiske. I februar 2020 la de fram NOU 2020:1. Der foreslås det en massiv satsning på EIBI og at dette blir standardtilbudet til småbarn.

Fortsett å lese

Et kritisk blikk på EIBI

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er det vanligste pedagogiske tilbudet til autistiske barn i barnehagealder. Mange autister mener EIBI er uverdig og sannsynligvis skadelig for autistiske barn. Her gir vi en kort, punktvis forklaring på hvorfor mange av oss mener det.

– Autistiske barn sanser annerledes og ofte sterkere enn nevrotypikere. Det betyr at de kan føle smerte og ubehag i situasjoner der nevrotypikere ikke gjør det. Det kan føre til at de f. eks skriker eller utviser aggresjon for å kommunisere smerten de føler. Vi mener at hvis man vil fjerne autistisk ‘problematferd’, må man gjøre det ved å fjerne smerten eller ubehaget som fremkaller atferden. Ikke ved å trene barnet til å ignorere egne behov.

Fortsett å lese